Oberta la convocatòria de subvencions per obertura de nous establiments en carrers no comercials i per reformes de comerços del Centre Històric de Figueres

Dimarts, 24 de Octubre de 2017


L'Ajuntament de Figueres obre la convocatòria de subvencions de fins a 21.000 € per a l'obertura de nous establiments en carrers no comercials, i de fins a 7.000 € per a les reformes de comerços del Centre Històric de Figueres

L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts és fomentar la dinamització de carrers poc comercials o degradats del Centre Històric i la renovació i reactivació del comerç ja existent. Les franquícies i grans superfícies estan excloses d'aquestes subvencions i es prioritzaran els ajuts als emprenedors i al petit comerç de proximitat.

Els ajuts per a l'obertura o rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic al voltant del Centre Històric, aprovats al ple del mes de juny, compten amb una partida de 175.000 euros, i permetran finançar el 50% del cost total dels treballs

Els ajuts es destinaran a:

  • obra i instal·lacions, tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment,
  • climatització (excloent aparells portàtils),
  • il·luminació,
  • retolació,
  • maquinària
  • mobiliari requerit per al desenvolupament de l'activitat,
  • i honoraris facultatius per la redacció del projecte tècnic si s'escau.

​L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, destaca la necessitat i la importància d'aquesta línia d'ajuts per dinamitzar el comerç del barri vell, incentivant l'emprenedoria i ajudant al petit comerç actual, mesures que serviran per canviar completament la tipologia de carrers no comercials que amb el temps han patit un procés de degradació, i donaran un impuls comercial que contribuirà a ampliar l'àmbit comercial més enllà del centre: "Aquestes subvencions serviran per continuar amb la transformació  del Centre Històric que hem iniciat amb les subvencions per a la rehabilitació de façanes i millores en edificis, i amb la reforma de carrers que s'iniciarà aquest novembre amb la re urbanització del carrer Barceloneta i continuarà amb els carrers Jonquera, Ample i Peralada."

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 desembre 2017, i des de Comerç Figueres, si ho necessiteu, ens complaurà acompanyar-vos en la seva tramitació.

Descàrregues:

Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
   1. Objecte i destinataris: És objecte de la present convocatòria la regulació de la concessió de subvencions a l'empara de les Bases aprovades en data 1 de juny de 2017* per a:
     a. inversions per a la implantació de noves activitats amb atenció al públic
     b. inversions en reforma, rehabilitació i millora d'establiments amb activitats ja existents amb atenció al públic en les plantes baixes dels immobles que consten a l'annex 1 i plànol adjunt de les bases, per tal de generar activitat econòmica i revitalitzar comercialment alguns carrers de l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral que es desenvolupa al Centre Històric de Figueres.
   2. Finançament: Per les subvencions objecte d’aquesta convocatòria** s’hi destina la quantitat total de 175.000 €.
   3. Règim d'atorgament: Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria única.
   4. Sol·licitud d’ajuts: 
   4.1. Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud per local comercial a la convocatòria corresponent. En cas que es rebi més d’una sol·licitud referent a un mateix local, únicament es considerarà la primera que consti inscrita en el Registre General de l'Ajuntament de Figueres. La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini que estableix la corresponent convocatòria.
   4.2. Les sol·licituds d'ajuts econòmics es formularan davant l'Ajuntament, a partir de la seva presentació a l'OMAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà, Av. Salvador Dalí, 107 de Figueres), al web www.figueres.cat, o bé a través dels altres mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. I amb independència o en paral·lel a la sol·licitud de la llicència d'obra o comunicació prèvia d'obres que s'escaigui, mitjançant la presentació de:

     a) Instància de sol·licitud de subvenció amb expressió de les dades de l'establiment i del sol·licitant, inclòs el número de compte corrent als efectes de posteriors liquidacions.
     b) Memòria de l'activitat a desenvolupar que contingui el pressupost detallat de totes les actuacions, les inversions previstes i fotografies interiors i exteriors de l'establiment.
     c) Projecte tècnic, plànols o croquis de l'adequació del local per a l'activitat, amb indicació dels materials i acabats.
     d) En el cas de noves activitats, pla d'empresa en base al model de pla d'empresa en línia del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, realitzat amb l'assessorament de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres.
     e) Declaració de subvencions rebudes i sol·licitades per la mateixa activitat.
     f) Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del/s sol·licitant/s o dels seus representants en el cas de societats mercantils.
     g) Fotocòpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer o altre títol que permeti la utilització del local.
     h) Autorització de la propietat de l’establiment, en el cas que els sol·licitants de l’ajut siguin llogaters del local.
   4.3. L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de documentació requerida s'ha de realitzar després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 68 de Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les bases i la convocatòria corresponent.*** 
   5. Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s’iniciarà a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà a les 14 hores del dia 31 de desembre de 2017.
   6. Termini màxim per a l'execució de les inversions subvencionades i per a la presentació de la justificació de l'actuació: Les inversions que formen part de la subvenció concedida han d'estar executades abans del 30 de setembre de 2018.
La data límit per a la presentació de la justificació de les actuacions realitzades i la sol·licitud del pagament de l'ajut és el 30 de setembre de 2018.

   7. Termini de resolució i notificació: L’òrgan municipal competent resoldrà la convocatòria com a màxim en el termini de 30 dies a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats de la tramitació administrativa relativa a les sol·licituds per concórrer a les convocatòries que es portin a terme en el marc d’aquestes bases es notificaran electrònicament, via e-NOTUM, als sol·licitants que hagin manifestat la seva autorització a ser notificats per aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de sol·licitud. El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en el document d’autorització signat pel sol·licitant. L’accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats. La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut deu dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.
   8. Règim de recursos: L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
   9. Mitjà de notificació: Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data en què hagi estat adoptada. Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajuntament tenir constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, com també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens perjudici de l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix la normativa general de subvencions.

Recordeu que des de Comerç Figueres, podem acompanyar-vos en la tramitació d'aquesta sol·licitud, truca'ns al 972 28 43 87 o envia mail a gerencia@comercfigueres.com.

 

* (BOP núm. 120 -23.06.2017, DOGC núm. 7426 - 3.08.2017)

** es financen amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 502 43000 77000 "Ajuts per a les inversions destinades a l'obertura i reforma d'establiments amb atenció al públic"

*** D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents de l'Ajuntament de Figueres.